Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Camper Travel Fun, Camper Travel Fun-II –
versie 1.2. d.d. 29 november 2018.

Artikel 1 Algemeen

1.1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Camper Travel Fun (CTF), een activiteit en handelsnaam van   Camper Travel Fun B.V. (hierna kortweg genoemd; CTF), zoals vermeld op haar internetsite en op alle overeenkomsten (inclusief bijlagen) die – al dan niet via haar internetsite – tussen CTF en de afnemer (hierna ook te noemen huurder) worden aangegaan tot het leveren van producten en/of diensten , met name de verhuur van kampeerauto’s (campers). Andere voorwaarden, – inclusief inkoopvoorwaarden, – worden door CTF uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.
1.2.    In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
> Camper Travel Fun ( CTF): de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camper Travel Fun b.v., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Roekstraat 40 te 8916 AL  Leeuwarden.
Bedrijfsinformatie CTF;
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer; 645 133 19,
BTW nummer NL 8556 98 937B01,
telefoon:          010 – 314 82 86,
email:               info@campertravelfun.nl
website:           www.campertravelfun.nl
> afnemer/huurder: de natuurlijke of rechtspersoon, ook te noemen huurder, die met CTF, al dan niet via haar internetsite, een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten/diensten met name een of meerdere te (ver)huren kampeerauto(‘s).

Artikel 2 Prijzen

2.1.    Alle door CTF gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2.   CTF behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld denwel deze in de overeenkomst en/of bijlagen worden vermeld. Fouten en wijzigingen in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 3 Het sluiten van de overeenkomst

3.1.                    Alle aanbiedingen van CTF zijn vrijblijvend. De overeenkomst wordt schriftelijk gesloten door onder tekening van de           daartoe schriftelijk en op papier opgemaakte overeenkomst.
3.2.                    Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van CTF geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door huurder.

Artikel 4. Verplichtingen verhuurder

 CTF is verplicht de kampeerauto als volgt ter beschikking te stellen:

 1. Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in deze overeenkomst;
 2. In een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen;
 3. In een goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren, zoals vermeld op het aanvang/inventarisformulier op te maken bij in ontvangstname;
 4. Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs, instructieboekjes voor auto, kachel en koelkast en een lijst van dealers;
 5. Met voldoende instructies vooraf over het gebruik van de kampeer- auto, inventaris en toebehoren;

Artikel 5. Verplichtingen huurder

Huurder is verplicht:

1 .   de verschuldigde huur- en borgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij de kampeerauto niet of voor een gedeelte van de huurperiode, zie hiervoor met name ook de overeenkomst;

2.   de kampeerauto zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje te gebruiken. In dit kader is van belang dat huurder er mee bekend en akkoord is dat o.a.;

2.a.  roken in de camper niet is toegestaan is, boete op niet naleving bedraagt € 250,– ( i.v.m. reiniging)

2.b.  op de fietsendrager alleen twee normale fietsen ( dus geen elektrische fietsen) vervoerd mogen worden i.v.m. gewicht), tenzij de camper is uitgerust met een daartoe bestemd specifiek verzwaard fietsenrek gemonteerd aan het chassis i.p.v. aan gemonteerd aan de achterwand;

2.c.  fietsen en andere vervoersmiddelen mogen niet in het interieurgedeelte geplaatst worden;

2.d.  trekken van een ander voertuig niet is toegestaan

3. de kampeerauto niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren en zorg te dragen dat alleen de op de in de overeenkomst benoemde bestuurders de kampeerauto besturen;

4. de beschikken over het juiste rijbewijs om de kampeerauto te besturen;

5. de instructies van de verhuurder op te volgen;

6. de kampeerauto tijdig zoals afgesproken in deze overeenkomst en in de zelfde goede staat als bij aanvang van de huur, derhalve onder meer met een schoon interieur, schone toiletcassette en een lege schoon/vuilwatertank: boete op niet naleving bedraagt € 250,– ( i.v.m. reiniging); reinigen exterieur geschiedt door de verhuurder i.v.m. speciale bescherming carrosserie deze kosten bedragen € 75,00 inclusief BTW per huur periode.

Artikel 6. Borg

Bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een borg aan verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten of dergelijke, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn.

Artikel 7. Annulering door huurder

 1. Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren.
 2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  > 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  > 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huur- periode;
  > 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  > 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  > 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.
 3. Indien de kampeerauto voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan een derde, worden de annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst.
 4. Verhuurder mag tevens een vast bedrag van € 55,- alsmede redelijke kosten in verband met de annulering in rekening brengen aan de huurder.


Artikel 8. Niet nakoming

Komt één der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is. Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming aan de ander kan worden toegerekend. Als de vakantie door de tekortkoming geheel of gedeeltelijk is bedorven kan de huurder hier een schadevergoeding voor eisen.

 1. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder, restitueert hij de eventueel betaalde huur- en borgsom in verhouding met de ontbinding.
 2. Wordt de kampeerauto niet of niet tijdig afgeleverd, dan heeft huurder recht op 25% van de overeengekomen huursom, behoudens het volle recht op volledige schadevergoeding, zoals genoemd in lid 1.
 3. Brengt huurder de kampeerauto later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huur- periode, waaronder de kosten verbonden aan inhuur van een camper van derden ten behoeve van verhuurders bedrijfsvoering.

Artikel 9. Kosten tijdens verhuur

 1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de kampeerauto, onder meer brandstof , reparatiebanden, leges, boetes en gerechtskosten- komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.
 2. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en berging wegens mechanische defecten komen voor rekening van de verhuurder. In dergelijke situaties moet huurder direct contact opnemen met de verhuurder. Terugbetaling van gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s. Vervangen onderdelen neemt de huurder indien mogelijk voor de verhuurder mee terug.

Artikel 10. Schade

 1. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging aan de kampeerauto, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.
 2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten, tenzij de schade wordt gedekt door een WA of Cascoverzekering welke ingevolge deze overeenkomst verzekerd had behoren te zijn. Dit bedrag is maximaal het eigen risico.
 3. Het eigen risico voor een camper bedraagt maximaal € 1.000,00 per gebeurtenis en bij bovenhoofdse (1.90 meter boven de grond) schade is dit bedrag maximaal € 1.500,00 per gebeurtenis. Tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet van de huurder. In dat geval worden de werkelijke kosten berekend.
 4. Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht, zal deze verhaald worden op de huurder.

Artikel 11. Overmacht

Onder overmacht voor CTF wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van CTF noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een kampeerauto door huurder, gereserveerd, tijdelijk bij CTF of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

Artikel 12. Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

 1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben door huurder c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was of de sancties verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van verhuurder liggen.
 2. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van administratie verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (inclusief BTW). Verhuurder dient die kosten zoveel mogelijk te beperken. Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (inclusief BTW).
 3. Desgewenst krijgt de huurder een kopie van het officiële document waarmee de sanctie is opgelegd.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien ter zake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.

Camperplezier te huur

logo-hymer     possl  knaus-logo         logo-aveco         

 

 

Copyright © 2019 camper travel fun